รายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 17025


มาตรฐาน ISO 17025 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1.  ขอบข่าย (Scope)
2. เอกสารอ้างอิง (Normative References )
3. คำศัพท์และคำจำกัดความ( Terms and Definitions )
4. ข้อกำหนดด้านการบริหาร (Management Requirements)
5.  ข้อกำหนดด้านวิชาการ (Technical  Requirements)
องค์ประกอบที่  4 และ 5 มีรายละเอียดข้อกำหนดในการรับรอง

 

Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1277312