ข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

ข้อกำหนดด้านการบริหาร
-     การจัดองค์กร
-     ระบบคุณภาพ

-     การควบคุมเอกสาร         
-     การทบทวนคำขอ  ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา  
-     การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ
-     การจัดซื้อสินค้าและบริการ         
-     การให้บริการลูกค้า
-     ข้อร้องเรียน
-     การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
-     การปฏิบัติการแก้ไข
-     การปฏิบัติการป้องกัน      
-     การควบคุมบันทึก
-     การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
-     การทบทวนการบริหารข้อกำหนดด้านวิชาการ 
-     ทั่วไป          
-     บุคลากร 
-     สถานที่และภาวะแวดล้อม  
-     วิธีทดสอบ/สอบเทียบ  และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
-     เครื่องมือ 
-     ความสอบกลับได้ของการวัด
-     การชักตัวอย่าง
-     การจัดการตัวอย่างทดสอบและการสอบเทียบ
-     การประกันคุณภาพผลการทดสอบและการสอบเทียบ 
-     การรายงานผล
swiss replica watchesCopyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1277312