หลักสูตรการฝึกอบรม
"ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)"
       การสอบเทียบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม


การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตามระบบควบคุมคุณภาพ
การติดตั้งและการประเมินสภาพเครื่องจักรกล CNC
การควบคุม และสอบเทียบเครื่องมือวัด
ในระบบการจัดการคุณภาพ
ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์
ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรการฝึกอบรม
"การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ"


บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัตวันที่จัดอบรม    

เวลา                

สถานที่          

หัวข้อในการอบรม  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            2. หลักเกณฑ์การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            3. หลักเกณฑ์การสอบเทียบและวิธีการใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกต้อง

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

หัวข้ออบรม       การติดตั้งและการประเมินสภาพเครื่องจักรกล CNC

วันที่จัดอบรม    

เวลา                

สถานที่           


สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์   ใจเย็น  Tel:02-578-0353-4


วันที่จัดอบรม     

เวลา                 

สถานที่             

                        

หัวข้อในการอบรม 

     1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด

     2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949 : 2002

     3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ

     4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

     5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

     6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

วันที่จัดอบรม     

เวลา                 

สถานที่             

                      

หัวข้อในการอบรม 

     1.  ข้อกำหนดการสอบเทียบของอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP)

     2.  การสอบเทียบ ทวนสอบ ตาม ISO 10012-1

     3.  แนวทางการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร

         

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ ใจเย็น 02-578-0353-4


รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. คำจำกัดความ
2. การวัด และจำนวนเลขหลักนัยสำคัญ
3. สถิติเบื้องต้น
4. การแจกแจงปกติ
5. การแจกแจงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม
6. การประเมินความไม่แน่นอนตาม GUM
    (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)
7. การรายงานผลการวัด

สถานที่จัดฝึกอบรม   

วันที่จัดฝึกอบรม   

ค่าลงทะเบียน
       


หมดเขตรับสมัคร   

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร****

สนใจ หลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148

ทำไมจึงต้องทดสอบและสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

วันที่อบรม    

เวลา                

สถานที่        

วิทยากร            คุณสมศักดิ์   ยศสุนทร

หัวข้อการอบรม  - ทำไมจึงต้องทดสอบและสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC

วันที่จัดอบรม   

เวลา                 

สถานที่             

หัวข้อในการอบรม 

     1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด ISO/TS 16949 : 2002

     2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO/TS 16949 : 2002

     3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ ตาม ISO/TS 16949 : 2002

     4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

     5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

     6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4


ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง  ท่านเท่านั้น

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. การควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2008
2. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการวัด :- การวัด ความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อน และความไม่แน่นอน
3. ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด
4. การสอบเทียบ และการทวนสอบ
5. อัตราส่วนความไม่แน่นอน
6. ใบรับรองการสอบเทียบ
7. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/TS16947 Clause 7.6.3 Laboratory Requirements)

สถานที่จัดฝึกอบรม   

วันที่จัดฝึกอบรม   

ค่าลงทะเบียน      

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร****

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148


ด่วน! รับจำนวนจำกัด จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "การสอบเทียบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต 

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. การควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2015
2. การวัดและระบบการวัด
3. การสอบเทียบ และความสามารถสอบกลับได้
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
5. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)

สถานที่จัดฝึกอบรม   : อยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล  อ.อุทัย  จ.อยุธยา

วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันพุธ   ที่  7 มิถุนายน  พ.ศ.2560****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร****
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293356