หน่วยวัดระบบนานาชาติ (เอสไอ)

การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อทุกประเทศได้ใช้ระบบหน่วยวัดเดียวกันที่เป็นสากล ซึ่งเป็นที่มาของความตกลงระหว่างประเทศได้ว่าด้วย มาตรการวัดปริมาณทางกายภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ นับตั้งแต่มีการลงนามในสนธิสัญญาเมตริกในปี ค.ศ. 1875 ได้ทำให้มีการพัฒนากลไกซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันของมาตรฐานการวัดทางภายภาพระหว่างประเทศ และนำไปสู่การก่อตั้งห้องปฏิบัติการระหว่างชาติขึ้นหนึ่งแห่ง กับคณะกรรมการระหว่างชาติอีกหลายคณะ

สนธิสัญญาเมตริก กำหนดให้จัดตั้งองค์การเพื่อการควบคุมขึ้น 2 องค์กร คือ General Conference on Weights and Measures (CGPM) และ  International Committee for Weights and Measures (CIPM) พร้อมห้องปฏิบัติการระหว่างชาติอีกหนึ่งแห่ง คือ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมือง Sevres ใกล้กับกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกหลายคณะซึ่งได้รับการจัดตั้งภายหลังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในสาระทางวิชาการแก่ CIPM ในมาตรวิทยาหลายสาขา เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอุณหภูมิ และคณะกรรมการอื่นๆ อีกหลายสาขา

สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับการคัดเลือกมาจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศสมาชิกที่มีความกระตือรือร้น ในการวิจัยมาตรฐานการวัดในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสมาชิกอื่นๆ ก็มีสิทธิที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาได้เช่นกัน

สำหรับ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการระหว่างชาติมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวัด 3 ประการคือ

1. การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกันของประเทศสมาชิก
2. การส่งเสริม ประสานงาน และจัดทำเอกสารเพื่อการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกัน
3. การวิจัย ในสาขาของมาตรวิทยาที่เลือกสรรแล้วภายใต้การอำนวยการของ CIPM

ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ(SI) คือ ระบบรวมของหน่วยวัดที่กำหนดและแนะนำโดย General Conference on Weights and Measures (CGPM) ณ ปัจจุบัน SI ใช้เป็น รากฐานของหน่วยวัดรากฐาน 7 หน่วยดังต่อไปนี้
 • หน่วยวัดความยาว (เมตร)
  เมตร คือ ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศ ในช่วงเวลา 1/299 792 458 วินาที (17th CGPM, 1983)
 • หน่วยวัดมวล  (กิโลกรัม) 
  กิโลกรัม คือ หน่วยของมวล ซึ่งเท่ากับมวลต้นแบบระหว่างประเทศของกิโลกรัม(3rd CGPM, 1901)
 • หน่วยวัดเวลา (วินาที)
  วินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ 9 192 631 770 คาบของการแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอม Cesium-133 ที่สถานะพื้นฐาน (13th CGPM, 1967)
 • หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า  (แอมแปร์ )
  แอมแปร์ คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าคงที่ซึ่งเมื่อคงไว้ในเส้นลวดตัวนำขนานกัน 2 เส้นที่มีความยาวอนันต์ มีพื้นที่ภาคตัดขวางเล็กมากจนไม่ต้องคำนึงถึง ที่วางห่างกัน 1 เมตร ในสุญญากาศ จะทำให้เกิดแรงขึ้นระหว่างเส้นลวดตัวนำทั้งสองนี้ เท่ากับ2 x 107นิวตันต่อความยาว 1 เมตร (9th CGPM, 1948)
 • หน่วยวัดอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ (เคลวิน)
  เคลวิน คือ หน่วยของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งเท่ากับ 1/273.16 ส่วนของอุณหภูมิเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้ำ (13th CGPM, 1967)
 • หน่วยวัดปริมาณสาร (โมล)
  1. โมล คือ หน่วยของปริมาณสารของระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างของธาตุทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนเท่ากับอะตอมที่มีใน 0.012 กิโลกรัมของ C12
  2. เมื่อนำโมลมาใช้ต้องระบุองค์ประกอบของธาตุทั้งหมด เช่น อะตอม โมเลกุล ไอออน อิเลก-ตรอน หรืออนุภาคอื่นๆ หรือระบุกลุ่มของอนุภาคนั้น (14th CGPM, 1971)

  ในคำจำกัดความของโมล เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการอ้างอิงถึงอะตอมโดดเดี่ยวของ C12 ที่สถานะพักที่สภาวะพื้นฐาน
 • หน่วยวัดความเข้มการส่องสว่าง (แคนเดลา)
  แคนเดลา คือ ความเข้มของการส่องสว่างในทิศทางที่กำหนดให้ของแหล่งกำเนิดแสงสีเดียวที่ความถี่ 540x1012 เฮริทซ์  ด้วยความเข้มการส่องสว่างในทิศทางนั้น 1/683 วัตต์ ต่อสเตอร์เรเดียน (16th CGPM, 1979)
อนุสัญญาการวัดและองค์กรมาตรวิทยานานาชาติ

Meter Convention: Convention du Metre, the treaty signed in Paris on 20 May 1875 by seventeen States during the final session of the Diplomatic Conference of the Metre, and amended in 1921.

CGPM: Conference Generale des Poids et Mesures, (General Conference of Weights and Measures) ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐที่เป็นสมาชิกทั้งหมดของ Meter Convention

CIPM: Comite International des Poids et Mesures, (International Committee on Weights and Measures) สมาชิกจากรัฐต่างๆ 18 รัฐ

BIPM: The Bureau International des Poids et Mesures (International Bureau of Weights and Measures) มีสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้ปารีส ตั้งขึ้นโดย Meter Convention มีหน้าที่ยืนยันการเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกของการวัดทางกายภาพ ดำเนินการภายใต้การดูแลของ CIPM ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของ CGPM

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293356