การพัฒนา KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

บริษัท แคลิเบรชั่น  แลบอราทอรี จำกัด จัดให้มีอบรมสัมนาในหัวข้อ 

การพัฒนา KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท แคลิเบรชั่น  แลบอราทอรี จำกัด