บริษัทแคลิเบรชั่นแลบอราทอรีจำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

บริษัทแคลิเบรชั่นแลบอราทอรีจำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตสาขามาตรวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

รวมทั้งความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและสังเกตการณ์การบริหารของห้องปฏิบัติการจริงและเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการประกอบวิชาชีพต่อไป