มาตรวิทยาสัมภาษณ์คุณชุติกร Calibration Lab

บทสัมภาษณ์คุณชุติกร บุญเรือง Deputy Managing Director
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา”
ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันมาครวิทยาแห่งชาติ(NIMT) ที่เล็งเห็นว่าห้องปฏิบัติการของแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี เป็นแลปที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการสอบเทียบ

ขอบคุณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ที่ให้โอกาศห้องปฏิบัติการ แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย