เกี่ยวกับเรา

รับสอบเทียบเครื่องมือวัด

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัทแคลิเบรชั่นแลบอราทอรีจำกัด หรือ CLC ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Accredited)ISO/IEC 17025 จาก สมอ.(TLAS) (เลขที่ : 0059)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า150 คน เป็นผู้นำด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินงาน, กระบวนการและความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆ ของเราเป็นไปภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเรายังใช้วิธีการสอบเทียบที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากลเช่น ISO , JIS , ASTM , UKAS  , OIML , DIN  เป็นต้น

CLC ให้บริการสอบเทียบตามการรับรองจาก สมอ. (TLAS) และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือหลากหลายประเภทโดยมีใบรับรองผล (Calibration Certificate) ที่สามารถสอบกลับได้ถึง SI Unit ทั้งหมด ทุกห้องปฏิบัติการมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะแวดล้อมที่กำหนดตามมาตรฐานอ้างอิง เรามีระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดการสอบเทียบเครื่องมือของลูกค้าเพื่อช่วยดูแลให้เครื่องมือลูกค้าได้รับการสอบเทียบตามแผนที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายและซ่อมเครื่องมือวัดทุกชนิดและมีบริการจัดอบรมให้แก่ลูกค้าที่สนใจ

ประวัติ

พ.ศ.2544-2547 CLCได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO Guide 25 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0029

พ.ศ.2545-2549 CLC เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

พ.ศ.2547-2550 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:1999 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ.2549-2549 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ.2549-2553 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ.2553-2556 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ.2556-2559 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ.2559-2562 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ. 2562 – 2565 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เลขที่ 0059

พ.ศ. 2562 – 2565 CLC ได้รับรองจากสถาบัน ANSI National Accreditation Board เลขที่ ACDM-2814

มาตรฐาน

ปัจจุบันCLCให้บริการสอบเทียบภายในและภายนอกสถานที่มี 9 ห้องปฏิบัติการดังนี้

  1. ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ (Pressure & Vacuum Laboratory)
  2. ห้องปฏิบัติการมิติ (Dimension Laboratory)
  3. ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น(Temperature & Humidity Laboratory)
  4. ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง (Torque & Force Laboratory)
  5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า (Electrical Laboratory)
  6. ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง (Mass & Balance Laboratory)
  7. ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี (Glassware & Chemical Laboratory)
  8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ (Medical Laboratory)
  9. ห้องปฏิบัติการอัตราการไหล (Flow Laboratory)
วิสัยทัศน์
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะกระตือรือร้นและพร้อมเปิดกว้างต่อแนวทางวิธีการพัฒนาใหม่ๆ ที่จะทำให้การสอบเทียบมีคุณภาพ เราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะทีมงานที่มีการประสานงานอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เราจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของบุคลากรของเรา เราจะคงไว้ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการบริการอย่างมืออาชีพและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่เป็นเลิศในวงการมาตรวิทยา
Slider

เป้าหมาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความพึงพอใจของลูกค้า เราต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำได้โดย

การพัฒนาบุคลากรและแนวความคิด โดยการฝึกอบรมและการพัฒนาฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง

ให้การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมงานด้านการวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้

ยกระดับธุรกิจและห้องปฏิบัติการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงการบริการใหม่ๆและคงไว้ซึ่งคุณค่าของเราที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองคุณภาพ (Accreditation Body)

การทำให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของคุณภาพและบทบาทของตนในการที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ

แนะนำและวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่และแนวทางที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการสอบเทียบที่มีคุณภาพสูงสุด โดยสามารถสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน ภายในเวลาที่เหมาะสมโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นได้

นี่คือพันธกิจของเราที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการสอบเทียบอย่างมืออาชีพเชื่อถือได้และการบริการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ให้งานบริการลูกค้าชั้นยอด 
แจ้งลูกค้าถึงความสำคัญของการทดสอบและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า

มูลค่า

ประโยชน์ที่จะได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลูกค้า องค์กร สังคม

คุณภาพ

เราจะทำการวัดและรายงานผลที่ได้อย่างตรงไปตรงมา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบ ขั้นตอนการดำเนินการ การประกันการวัด ความชำนาญด้านวิชาการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับการบริการที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

ทีมงาน

การร่วมมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้งานสำเร็จ เราเคารพซึ่งกันและกัน และเคารพสิทธิและความคิดเห็นของแต่ละคน เราทำงานร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร นักมาตรวิทยา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการของเราและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

การฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความชำนาญเฉพาะทางที่ประสบความสำเร็จนี้เป็นผลรวมของมาตรวิทยาและการสอบเทียบซึ่งได้รับการวางแผน จัดสรรงบประมาณ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆของทีมงานซึ่งเป็นการพัฒนาทีมโดยรวม

การมีส่วนร่วม

เรามุ่งมั่นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับสมาคมทางด้านมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของสังคม

ลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ของเราที่มีต่อลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะรับรู้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด ในห้องปฏิบัติการของเราหรือไม่ว่าที่ใดในโลก

ความสัมพันธ์

เราทุกคนต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา มีการประสานงานจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และระหว่างสายงานรวมทั้งจากลูกค้าของเราซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จขององค์กรเรา

สถานที่ทำงาน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สถานที่ทำงานของเราสะอาดและปลอดภัย เพื่อบุคลากรของเราจะได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ