อบรม

เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก

รวมถึงมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆตามหลักสูตรมาตรฐานหรือตามความต้องการลูกค้า นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการลูกค้า โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1 2