อบรม

เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก

รวมถึงมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆตามหลักสูตรมาตรฐานหรือตามความต้องการลูกค้า นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการลูกค้า โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ลำดับชื่อหลักสูตรการอบรม
1การแปลความและใช้ประโยชน์จากรายงานผลสอบเทียบ(Calibration certificate)
2เข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 เพื่อบริหารห้องปฏิบัติการ
3การใช้เครื่องมือคุณภาพ Control chart เพื่อการปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Quality Audit-IQA) สำหรับ ISO 9001:2015
5หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Quality Audit-IQA) สำหรับห้องปฏิบัติการ
6หลักการวิเคราะห์ระบบการวัด(Measurement System Analysis-MSA)
7บทบาทมาตรวิทยากับอุตสาหกรรม(เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น)
8มาตรวิทยาเพื่อพัฒนาระบบวัดในอุตสาหกรรม(Metrology for Industry)
9การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด(Uncertainty of Measurement)
(จำกัดเนื้อหาสำหรับการวัดสอบเทียบ)
10การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด(Uncertainty of Measurement)
(จำกัดเนื้อหาสำหรับการวัดทดสอบ)
11การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด(Uncertainty of Measurement)
(จำกัดเนื้อหาสำหรับการวัดวิเคราะห์ทางเคมี)
12พื้นฐานการจัดการความเสี่ยงในการตัดสินงานจากผลวัด : ISO 9001:2015
13พื้นฐานการจัดการความเสี่ยงในการตัดสินงานจากผลวัดสอบเทียบ : ISO/IEC 17025:2017
14ระบบเอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
15การจัดระบบยืนยันเครื่องมือวัดตาม ISO 9001 และ ISO 10012
16การจัดระบบควบคุมเครื่องวัดและกระบวนการวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อ 7.1.5
17ความเข้าใจในใบรับรองการสอบเทียบ
18ISO17025:2017
19การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015