NEWS

มาตรวิทยาสัมภาษณ์คุณชุติกร Calibration Lab

บทสัมภาษณ์คุณชุติกร บุญเรือง Deputy Managing Director บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา” ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันมาครวิทยาแห่งชาติ(NIMT) ที่เล็งเห็นว่าห้องปฏิบัติการของแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี เป็นแลปที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการสอบเทียบ ขอบคุณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ที่ให้โอกาศห้องปฏิบัติการ แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562

ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

medical

FLOW

medical

glassware & chemical