ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ทาง บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร  “การดับเพลิงขั้นต้น”
ให้แก่พนักงาน ของบริษัทฯ ตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนด มาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”