แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

อบรม

เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก
รวมถึงมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆตามหลักสูตรมาตรฐานหรือตามความต้องการลูกค้า นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการลูกค้า โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง