แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

อบรม

เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก
รวมถึงมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆตามหลักสูตรมาตรฐานหรือตามความต้องการลูกค้า นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการลูกค้า โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา (วัน)