มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางมาตรวิทยา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง CLC ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา สาขามาตรวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราพาเยี่ยชมห้องปฏิบัติการทางมาตรวิทยาด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา