CLC ร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd Medical Measurement Symposium 2023 

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd Medical Measurement Symposium 2023
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2023 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  ภายในงานมีการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์จำนวน 650 รายการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอบเทียบระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์