CLC ห่วงใยพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของบุคลากร

โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ทางโรงพยาบาลวิภาวดี ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคและความผิดปกติต่าง ๆ สำหรับเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ