CLC เข้าร่วมกิจกรรมบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สจ.ปทุมธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี)
จัด “กิจกรรมบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน” เมื่อวันที่ 21-25 กันยายน 2566  ณ ลาน Zpotlight ชั้น G
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งมั่นให้ชุมชนมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเพียงพอและต้องมีคุณภาพ

ทาง บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด  ได้ให้ความสนับสนุนนำทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ไปบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับประชาชน และออกใบรับรองผลการสอบเทียบให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการพิสูจน์มาตรฐานว่าเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนที่ใช้อยู่ทั่วไปให้ค่าความแม่นยำที่ถูกต้องตามมาตรฐาน