CLC เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Medical Measurement Symposium 2023

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการ Medical Measurement Symposium 2023
ที่จัดขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้
และการจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างมีคุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ การซ่อมบำรุงรักษาและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์

 

 

 

ภาพบรรยากาศในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical Measurement Symposium 2023