ทำความรู้จัก และ วิธีการอ่านค่า Liquid In Glass Thermometer

LIQUID IN GLASS THERMOMETER

Liquid in Glass Thermometer เป็น เครื่องมือวัด ทางอุณหภูมิซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งแก้วและมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในท่อ Capillaryโดยทั่วไปจะเป็นเหลวจำพวกแอลกอฮอล์ลและปรอท ซึ่งของเหลวในท่อ Capillary จะมีการขยายหรือหดตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยจะมีการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงและจะหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำ   เราสามารถแบ่งชนิดของ เครื่องมือวัด Liquid in Glass Thermometer ตามลักษณะการใช้งานออกได้เป็น 3 ชนิดดังนี้

 1. การจุ่มแบบทั้งหมด (Total Immersion)
  Liquid in Glass Thermometer ชนิดนี้จะจุ่มจนถึงขีดสเกลที่ต้องการใช้งาน เช่น ต้องการใช้งานที่อุณหภูมิ 10 °C
  Liquid in Glass Thermometer ชนิดนี้จะต้องจุ่มจนถึงสเกลบอกอุณหภูมิ 10°C
  โดยให้สเกลอยู่สูงกว่าระดับผิวของของเหลวไม่เกิน1สเกลและจะต้องตั้งฉากกับผิวของของเหลว
 2. .การจุ่มแบบบางส่วน (Partial Immersion)
  Liquid in Glass Thermometer ชนิดนี้จะมีการบอกระยะการจุ่มที่ชัดเจนโดยทั่วไปจะมีขีดหรือตัวเลขบ่งบอกที่ตัวของเครื่องมือซึ่งในการใช้งานจะต้องจุ่มตามระยะที่กำหนดไว้
  โดยให้ขีดที่กำหนดระยะจุ่มอยู่ในระดับเดียวกับผิวของของเหลวและจะต้องตั้งฉากกับผิวของของเหลวเช่นเดียวกัน
 3. การจุ่มแบบทั้งตัว (Complete Immersion)
  Liquid in Glass Thermometer ชนิดนี้จะจุ่มทั้งตัว โดยตัวสร้างอุณหภูมิจะต้องเป็นแบบใส เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ขณะสอบเทียบหรือขณะที่ใช้งาน Liquid in Glass Thermometer ชนิดนี้สามารถใช้วัดอุณหภูมิในอากาศได้อีกด้ว

Trick   ของเหลวมีหลายชนิดแต่ที่นิยมบรรจุลงในหลอด Capillary มี 2 ชนิด คือ ปรอทและแอลกอฮอล์ โดยการเลือก ใช้ควรจะต้องเลือกตามย่านการใช้งานจริง หากใช้งานที่อุณหภูมิต่ำควรเลือกชนิดของเหลวที่บรรจุเป็นแอลกอฮอล์ เนื่องจากมี Sensitivity สูง มีความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกว่าปรอทและมีราคาถูก ส่วนที่อุณหภูมิสูงควรเลือกใช้แบบปรอท เนื่องจากแอลกอฮอร์มีจุดเดือดที่ค่อนข้างต่ำ ง่ายต่อการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ทำให้เครื่องมือเกิดการเสียหายได้ง่าย

วิธีการอ่านค่าเครื่องมือ Liquid In Glass Thermometer

การอ่านค่า Liquid in Glass Thermometer นั้น ผู้อ่านจะต้องอ่านให้ของเหลวที่บรรจุในหลอดอยู่ในระดับสายตาโดยถ้าเป็นชนิดที่บรรจุด้วยปรอท ให้อ่านตัวเลขบริเวณส่วนโค้งบนสุดของของเหลว ส่วนเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์

รูปแสดง Liquid in Glass Thermometerชนิดบรรจุด้วยปรอท(ก) และแอลกอฮอล์(ข)

วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ Liquid in Glass Thermometer

 1. Liquid in Glass Thermometer ที่ใช้งานอุณหภูมิมากกว่า10 °C จะต้องวางระนาบกับพื้นและควรมีวัสดุที่สามารถกันกระแทกได้หรือให้ Chamber ที่บรรจุของเหลวอยู่ต่ำกว่าด้าน Scale
 2. Liquid in Glass Thermometer ที่ใช้งานอุณหภูมิน้อยกว่า 10°C จะต้องวางตั้งฉากกับพื้นและควรมีวัสดุที่สามารถกันกระแทกได้
 3. ก่อนการใช้งานเครื่องมือทุกครั้งควรทำการทวนสอบเครื่องมือด้วยจุดเยือกแข็งของน้ำ (Ice point) ก่อนเสมอ

ผู้เขียน L3