มาทำความรู้จักกับ PH Meter และการสอบเทียบกัน

ความสำคัญของ pH และ การสอบเทียบ pH Meter

pH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายที่ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องทำการวัด เนื่องจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นอยู่กับค่าของความเป็นกรด-ด่าง (pH) คุณภาพของการถูกทำละลายของสารเคมีในตัวทำละลายก็ขึ้นอยู่กับค่าของ pH คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยปกติจะต้องอยู่ในสภาวะของ pH ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรือกระบวนการในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา เครื่องดื่ม น้ำประปา กระดาษเขียนหนังสือ จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ใช้และบริโภค ล้วนแต่จะต้องได้ผ่านการวัดค่า pH

pH ได้มาจาก power of Hydrogen, H ที่เป็นสัญลักษณ์ของไฮโดรเจนอิออน ดังนั้น pH ก็คือค่า Negative log of activity of hydrogen ions 

pH = – log10aH+

pH คือ ค่าที่แสดงถึงแอกติวิตี้ของอิออนไฮโดรเจนในสารละลายที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง

pH Meter Calibration (การสอบเทียบ)

การสอบเทียบ pH Meter เป็นกระบวนการปรับค่าเครื่องวัด pH โดยการวัดค่า pH กับสารละลาย pH Standard Solution เนื่องจากลักษณะการวัดค่า pH นั้น หัววัดของ pH (Probe) จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และจำเป็นต้องได้รับการชดเชย และปรับค่าให้แม่นยำอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เครื่องวัดจดจำค่าศักย์ไฟฟ้าใน pH Standard Solution

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเนื่องจากการเสื่อมหรือด้วยคุณสมบัติของหัววัด pH เมื่อเวลาผ่านไปจากการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ประสิทธิภาพของหัววัด pH จะเปลี่ยนไปจากตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ ดังนั้น การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นประจำเพื่อเป็นการทำให้แน่ใจว่า เครื่องวัดอ่านค่าได้ถูกต้อง แม่นยำ และวัดซ้ำได้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ความถี่ในการ Calibration นั้น จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและการปนเปื้อนที่สูงขึ้น จำเป็นต้องปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH บ่อยขึ้น และตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด

เครื่องวัดค่า pH แต่ละยี่ห้อจะมีวิธีสอบเทียบที่แตกต่างกัน ให้อ่านจากคู่มือเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนพื้นฐานในการสอบเทียบว่าเครื่องมือนั้นๆ จะใช้ชุด pH Standard Solution ค่าไหนในการปรับเทียบ

และในรอบ 1 ปี การใช้เครื่องมือวัด pH จะต้องส่งสอบเทียบในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 เพื่อยืนยันการใช้งานของเครื่องมือวัดค่า pH

 

การสอบเทียบ  pH จะแบ่งวิธีทดสอบออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

  1. การสอบเทียบ pH Scale คือ การป้อนค่าความต่างศักย์ให้กับ Indicator ของตัวมิเตอร์ เพื่อปรับค่า Slope ของเครื่องอ่านให้ใกล้เคียง หรือเท่ากับ Standard ที่อุณหภูมิ 25.0 oC หรือที่อุณหภูมิที่เครื่องใช้ในการสอบเทียบตามผู้ผลิต โดยทั่วไปการสอบเทียบ pH Scale จะสอบเทียบค่า pH จาก pH 0-14 โดยเริ่มจาก pH 7 โดยจะมีการป้อนค่าความต่างศักย์ดังนี้ 0.00, 59.16, 118.32, 177.48, 236.64, 295.80, 354.95, 414.11, -59.16, -118.32, -177.48, -236.64, -295.80, -354.95 และ -414.11
  2. การสอบเทียบ pH Electrode คือการสอบเทียบโดยใช้สารละลายมาตรฐาน (pH Standard Solution) โดยใช้ pH Electrode ต่อเข้ากับ Indicator เพื่ออ่านผล การสอบเทียบ pH Meter โดยใช้สารละลายมาตรฐาน จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและตามคู่มือผู้ผลิต เช่น pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 และ 10.01

ผู้เขียน L7

 

 

 

 

เครื่องวัดความหวาน (Refractometer) Atago วิธีใช้งานง่ายกว่าที่คิดจริงมั้ย

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา