วิธีอ่านค่าใบ Calibration Certificate

blog_image_การอ่านค่าใบเซอร์_Calibration Lab_01

สวัสดีครับ หลังจากการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Laboratory จะทำการออก Calibration Certificate เพื่อเป็นการรับรองเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสมอ.หรือ ANAB ว่า เครื่องมือวัดยังสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งในบทความนี้ Super Cal ขอหยิบเรื่อง วิธีอ่านค่าใบ Calibration Certificate มาฝากกันครับ

 • ข้อกำหนดISO/IEC 17025 ข้อ 5.10

        “ผลการวัด ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการจะต้องรายงานอย่างถูกต้อง  ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป็นไปตามคำแนะนำ ที่ให้ไว้ในวิธีการสอบเทียบ ผลการวัดจะต้องบรรจุไว้ในใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate or Calibration report or Test report)”

 • หลักฐานที่แสดงได้ว่าเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบ และสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติ

 • ต้องแสดงผลการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้( Traceability)ไปยังหน่วยวัด SI

 • ค่าที่รายงาน : ผลการวัด และความไม่แน่นอนของการวัด

สาระของใบรับรองผลการสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025

 1. หัวเรื่อง ( เช่น ”ใบรับรองผลการสอบเทียบ” )

 2. ชื่อและที่อยู่ห้องปฏิบัติการ

 3. สิ่งบ่งชี้เฉพาะใบรายงานผลการทดสอบหรือการสอบเทียบ

 4. ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า

 5. ระบุวิธีการที่ใช้

 6. รายละเอียด เงื่อนไข และการบ่งชี้ตัวอย่าง

 7. วันที่รับตัวอย่าง (ในกรณีที่วิกฤติต่อการยอมรับได้อย่างเป็นทางการ และการใช้ประโยชน์ของผลการสอบเทียบ) และวันที่ทำการสอบเทียบ

 8. ผลการสอบเทียบพร้อมกับหน่วยของการวัด

 9. ชื่อ ตำแหน่ง และลายมือชื่อ หรือระบุบุคคลที่เทียบเท่าที่มีอำนาจลงนาม

 10. มีข้อความว่าผลที่ได้นั้นรายงานเฉพาะตัวอย่างที่ทำการทดสอบหรือสอบเทียบเท่านั้น แล้วแต่กรณี

       หมายเหตุ

 1. ใบรับรองการสอบเทียบฉบับที่เป็นเอกสาร ควรจะรวมหมายเลขหน้า และจำนวนหน้าของทั้งหมดด้วย

 2. มีข้อแนะนำว่าห้องปฏิบัติการควรจะรวมประโยคที่ระบุว่า “รายงานผลการทดสอบหรือรายงานผลการสอบเทียบ จะต้องไม่นำไปคัดถ่ายเพียงบางส่วน ยกเว้นฉบับสมบูรณ์ โดยมิได้รับอนุมัติจากห้องปฏิบัติการ”

ในกรณีที่จำเป็นต้องตีความผลการสอบเทียบ ใบรับรองการสอบเทียบจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 1. เงื่อนไข ( เช่น สภาวะแวดล้อม ) การสอบเทียบที่กระทำ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการวัด

 2. ความไม่แน่นอนของการวัด และ/หรือข้อความที่แสดงความเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะทางมาตรวิทยา

 3. หลักฐานที่แสดงว่าผลการวัดมีความสามารถสอบกลับได้

ตัวอย่าง

วิธีการอ่านใบ Certificate ของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
 

Calibration Certificate CLC_ใบเซอร์การสอบเทียบ Calibration Lab_01
 

CERTIFICATE OF CALIBRATION

For

NOMENCLATURE : ชื่อเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ

MANUFACTURER : ชื่อผู้ผลิตเครื่องมือ

MODEL / TYPE : ชนิด / รุ่น / แบบ ของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ

SERIAL NO. : หมายเลขเครื่องมือ (หมายเลข Code ควบคุมภายในลูกค้า)

CLID NO. : หมายเลขควบคุมเครื่องมือของ CLC

JOB CONTROL NO. : หมายเลขควบคุมของงาน CLC

CUSTOMER : ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า

DATE OF RECEIVED : วัน / เดือน / ที่รับเครื่องมือเข้ามาในระบบ

DATE OF ISSUED : วัน / เดือน / ปี ที่ออกรายงานผลการสอบเทียบ

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the calibration Laboratory Co.,Ltd. : รายงานผลต้องไม่ถูกใช้เฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นใช้ทั้งฉบับโดยต้องได้รับความยืนยันจากห้องปฏิบัติการ

Calibrated By : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : (Calibration Engineer)

ชื่อผู้สอบเทียบ  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : (ตำแหน่ง)

Approved By : ชื่อตำแหน่งและลายมือชื่อของผู้ที่มีอำนาจลงนามของห้องปฎิบัติการ (Authorized Signatory) วัน / เดือน / ปี

This Calibration Certificate Documents the traceability to national standard, which realize the units of measurement according to the international System of Units (SI) : รายงานผลการสอบเทียยสามารถสอบเทียบย้อนกลับไปยังมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งหย่ายของการวัดสอดคล้องกับระบบการวัด SI Units

Certificate No. XXXXXXXXXXXXXX : เลขที่ใบรายงานผลการสอบเทียบ

Page 1 of 3 : การบ่งชี้ลำดับหน้า / จำนวนหน้าทั้งหมดของใบรายงานผลการสอบเทียบฉบับนี้

 
Calibration Certificate CLC_ใบเซอร์การสอบเทียบ Calibration Lab_02
REPORT OF CALIBRATION

 

For

NOMENCLATURE : ชื่อเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ

MANUFACTURER : ชื่อผู้ผลิตเครื่องมือ

MODEL / TYPE : ชนิด / รุ่น / แบบ ของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ

SERIAL NO. : หมายเลขเครื่องมือ (หมายเลข Code ควบคุมภายในลูกค้า)

DATE OF CALIBRATION : วัน / เดือน / ปี ที่ถูกสอบเทียบ

ENVIRONMENT CONDITIONS : เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมที่ทำการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ

PROCEDURE USED : รายละเอียดวิธีการสอบเทียบ

REFERENCE STANDARD USED : อ้างถึง ”ตัวเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ”

 1. รายชื่อเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบที่ระบุเฉพาะตัว (ตัวที่ 1)

 2. รายชื่อเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบที่ระบุเฉพาะตัว (ตัวที่ 2)

 3. รายชื่อเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบที่ระบุเฉพาะตัว (ตัวที่ 3)

TRACEABILITY : อ้างถึง “ความสามารถสอบกลับได้ของการสอบเทียบ”

 1. ชื่อห้องปฏิบัติการที่สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน,หมายเลข Certificate ของเครื่องมือมาตรฐาน, วันครบกำหนดสอบเทียบของเครื่องมาตรฐาน (ตัวที่ 1)

 2. ชื่อห้องปฏิบัติการที่สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน,หมายเลข Certificate ของเครื่องมือมาตรฐาน, วันครบกำหนดสอบเทียบของเครื่องมาตรฐาน (ตัวที่ 2)

 3. ชื่อห้องปฏิบัติการที่สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน,หมายเลข Certificate ของเครื่องมือมาตรฐาน, วันครบกำหนดสอบเทียบของเครื่องมาตรฐาน (ตัวที่ 3)

UNCERTAINTY : อ้างถึง “มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ”

Certificate No. XXXXXXXXXXXXXX : เลขที่ใบรายงานผลการสอบเทียบ

Calibration Certificate CLC_ใบเซอร์การสอบเทียบ Calibration Lab_03
 

 

 

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD : สภาพสถานะของเครื่องมือที่สอบเทียบ

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment  ( ) adjustment : รายงานผลการสอบเทียบ

ตารางแสดงข้อมูลผลการสอบเทียบ

Uncertainty of measurement result ± …  : ความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ

This report is valid for the above stated instrument/s only. : แสดงข้อความที่ระบุว่า “รายงานนี้มีผลเฉพาะเครื่องมือที่นำมาสอบเทียบเท่านั้น”

### End of Certificate ### : ใบรายงานผลการสอบเทียบระบุหน้าสุดท้ายอย่างชัดเจน

# วิธีอ่านค่าใบ Calibration Certificate