Class ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน และการดูแลรักษา

ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_01

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการวัดน้ำหนักในโรงงานอุตสาหกรรมมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย หากเครื่องวัดน้ำหนักเกิดความคลาดเคลื่อนนอกจากทำให้ระบบการผลิตไม่ได้คุณภาพแล้ว อาจทำให้น้ำหนักชิ้นงานผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายได้ การตรวจสอบเครื่องชั่งเพื่อคำนวณค่าความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานจึงมีความจำเป็นต้องตรวจเช็คเครื่องชั่งให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) เสมอ

 

Class ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight หรือ Mass) จะถูกแบ่งออกเป็นได้เป็นหลายคลาส ซึ่งตุ้มน้ำหนักอาจใช้เพื่อเป็นเกณฑ์การวัดให้เครื่องชั่งยังคงความมาตรฐานอยู่ซึ่งเราควรมีการดูแลรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดเก็บและทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

Standard Weight , Mass (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน)

Standard Weight , Mass (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) คือ มวลที่ใช้ในการอ้างอิงน้ำหนัก โดย Standard Weight จะถูกแบ่งเป็น Class ตามความคลาดเคลื่อนของตุ้มน้ำหนักแต่ละขนาด (Maximum Permissible Error : MPE)ตามข้อกำหนดของ International Organization of Legal Metrology (OIML) ที่ระบุในเอกสาร R111-1 ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลด้านมวลและเครื่องชั่ง ( Mass and Balance)

ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_02
ที่มา: https://www.indiamart.com/proddetail/mass-calibration-9865365548.html

 

มาตรฐานของ Standard Weight (ตุ้มน้ำหนัก) ที่ใช้อยู่ทั่วไป

 • OIML International Organization of Legal Metrology ระดับชั้น E1…M3 พิกัดน้ำหนัก 1 mg ถึง 50 Kg
 • ASTM American Society For Testing and Materials ระดับชั้น 1…6 พิกัดน้ำหนัก 1 mg ถึง 5,000 Kg
 • NBS National Bureau of Standards ระดับชั้น J.. . T พิกัดน้ำหนัก 50 มิลลิกรัม ถึง 1,000 กิโลกรัม

 

Class ของตุ้มน้ำหนัก
Class ของ Standard Weight ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และขนาดที่ทางบริษัท Calibration Laboratory สอบเทียบได้

 1. Class F1 1 mg – 20 Kg.
 2. Class F2 1 mg – 500 g.
 3. Class M1, M2, M3 1 Kg. – 20 Kg.

วิธีการสังเกตเบื้องต้นว่า Standard Weight เราอยู่ Class ใด สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

1. Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Class F1

ไม่สามารถปรับค่าได้เนื่องจากรูปทรงไม่สามารถหมุนปรับได้ และไม่มีรูสำหรับใส่ตะกั่วเพื่อทำการปรับค่า โดยรูปร่างของ Standard Weight (ตุ้มน้ำหนัก)เป็นไปตามมาตรฐานของ OIML ตัวเลขที่บ่งบอกขนาด Standard Weight ต้องเป็นตัวสกรีนไม่สลักหรือตอก

2. Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Class F2

สามารถปรับค่าได้โดยวิธีการหมุนปรับค่าที่หัวหรือตูด(จะมีน็อตที่เป็นตัวหมุนปรับ)ของตุ้มน้ำหนักโดยการใส่ตะกั่วเข้าเพื่อทำการปรับค่าในกรณีที่น้ำหนักน้อยกว่าค่าที่ต้องการ

3. Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Class M

สามารถปรับค่าได้ โดยตัวตุ้มน้ำหนัก Class นี้จะมีช่องสำหรับใส่ตะกั่วเข้าไปในตัวตุ้มน้ำหนัก เพื่อปรับแก้น้ำหนักกรณีน้ำหนักขาดหรือเกิน บริษัท Calibration Laboratory สามารถทำสีใหม่ให้ได้ด้วย

โดยบริษัท Calibration Laboratory สามารถให้บริการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักได้ทั้ง 3 Class

รูปแบบของ Standard Weight (ตุ้มน้ำหนัก) ตามมาตรฐาน

1. แบบตามมาตรฐาน OIML ไม่สามารถปรับค่าได้

ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_01
ที่มา: http://psecal.com/2019/04/19/

 

2. แบบมีช่องปรับน้ำหนักได้


ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_03               ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_04

3. แบบแผ่นโลหะ


ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_05              ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_06
 

วิธีการดูแลรักษาตุ้มน้ำหนัก Standard Weight 

 1. เก็บตุ้มน้ำหนัก Standard Weight ไว้ในอุณหภูมิตามความเหมาะสมของตุ้มน้ำหนักแต่ละ Class
 2. ไม่สัมผัส Standard Weight โดยตรง สวมถุงมือหรือใช้คีม ในการสัมผัสหรือหยิบตุ้มน้ำหนัก
 3. ระมัดระวังการใช้งานของ Standard Weight ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน
 4. ทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์

ยกตัวอย่างเช่น

ตารางสอบเทียบ ตุ้มน้ำหนัก สอบเทียบเครื่องมือวัด_Calibration Lab_07
ที่มา: http://www.labcert.it/taratura-masse-e-pesi
 • Standard Weight ขนาด 20 kg ของ Class F1 จะมี MPE (ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้) ไม่เกิน 100 mg
 • Standard Weight ขนาด 20 kg ของ Class F2 จะมี MPE (ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้) ไม่เกิน 300 mg

โดยการเลือกใช้ Standard Weight (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) แต่ละขนาดและแต่ละ Class ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม, ความละเอียดของงาน รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนของ Standard Weight แต่ Class ด้วย

ในสายงานผลิตต่างๆนั้นจำเป็นที่เราต้องใช้ตุ้มน้ำหนักที่มีค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

 

           ผู้เขียน Ple

 

 

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

 บริการสอบเทียบด้านมวลและเครื่องชั่ง

VDO l สอบเทียบ”เครื่องชั่ง”เอง ทำได้หรือไม่? มีวิธีอย่างไร

VDO l “เครื่องชั่ง” อยากปรับค่าเอง ทำอย่างไร