RTDs(เซนเซอร์อาร์ทีดี) ชนิดขดลวด (Coiled elements)

RTDs(เซนเซอร์อาร์ทีดี) ชนิดขดลวด (Coiled elements)

เซนเซอร์อาร์ทีดี (RTDs) ชนิดขดลวด (Coiled elements)

อาร์ทีดีชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งใน เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ เป็นชนิดที่ถูกนำมาใช้แทนชนิดลวดพันรอบแกน (wire-wound elements) ในอุตสาหกรรมจำนวนมากด้วยลักษณะทางโครงสร้างที่เป็นขดลวดซึ่งสามารถขยายตัวได้อย่างอิสระตามระดับอุณหภูมิ ถูกยึดด้วยโครงสร้างที่ช่วยให้ขดลวดสามารถคงรูปร่างได้ตลอดสำคัญคือการออกแบบที่สร้างให้ “ปราศจากความเครียด (Strain free)” ช่วยให้ขดลวดวัดอุณหภูมิสามารถขยายและหดได้โดยปราศจากอิทธิพลของวัสดุอื่น ทำให้มีความทนทานเป็นอย่างมาก

RTDs(เซนเซอร์อาร์ทีดี) ชนิดขดลวด (Coiled elements)

RTDs(เซนเซอร์อาร์ทีดี) ชนิดขดลวด (Coiled elements)

โครงสร้างสำคัญที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ

คือ ขดลวดแพลทินัมขนาดเล็ก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไส้ในหลอดไส้ (Incandescent light bulb) สำหรับปลอกหุ้มหรือแกนจะเป็นเซรามิกเผาที่มีความแข็งก่อนจะเจาะรูเพื่อให้เกิดที่ว่างเพื่อนำขดลวดใส่เข้าไป แล้วอัดด้วยผงเซรามิกละเอียด
ด้วยลักษณะทางโครงสร้างเซนเซอร์อาร์ทีดี (RTDs) ชนิดขดลวด (Coiled elements) เช่นนี้เองที่เอื้อต่อการขยับของตัวไส้ที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต้องการวัดในกระบวนการได้เป็นอย่างดี อาร์ทีดีชนิดนี้สามารถทำงานวัดอุณหภูมิได้สูงสุดที่ 850 องศาเซลเซียสปัจจุบันมาตรฐานนานาชาติที่ใช้กำหนดค่าพิกัด (Tolerance) และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความต้านทานไฟฟ้าของ Platinum resistance thermometers (PRTs) คือมาตรฐาน ICE 60751:2008 และ มาตรฐาน ASTM E1137 ซึ่งใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 โอห์ม ณ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเรียกว่า เซ็นเซอร์ Pt100 (Pt แทนสัญลักษณ์ของแพลทินัม และ 100 แทนค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ Pt1000 ซึ่งตัวเลข 1000 จะแทนค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ขณะที่ค่าความไว (Sensitivity) ของเซ็นเซอร์มาตรฐาน 100 โอหม์จะอยู่ที่ 0.385 โอห์ม/องศาเซลเซียส ค่าความไว 0.375 และ 0.392 โอห์ม/องศาเซลเซียส หรือกระทั่งค่าอื่น ก็สามารถพบได้ใน RTDs ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้เช่นกัน