ประวัติความเป็นมา

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรีจำกัด หรือ CLC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ทั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (TISI) และ ANSI National Accreditation Board (ANAB) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2545 – 2549 CLC เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

พ.ศ. 2544 – 2547 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO Guide 25 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2547 – 2550 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:1999 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2550 – 2550 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2550 – 2553 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2553 – 2556 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2556 – 2559 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2559 – 2562 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2562 – 2564 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 จาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2562 – 2565 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2564 – 2566 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 จาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2566 – 2570 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
เลขที่ 0059

พ.ศ. 2566 – 2568 CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 จาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา