สอบเทียบ Dial Gauge Tester หรือ Calibration Tester (Standard เครื่องมือวัดมิติ)

Dial Gauge Tester หรือ Calibration Tester เป็นเครื่องมือ Standard ที่ใช้สอบเทียบ เครื่องมือวัดมิติ เช่น Dial Indicator, Digimatic Indicator , Bore Gauge และ Dial Test Indicator
มีขั้นตอนการสอบเทียบอย่างไรที่ทำให้เครื่องมือ มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ คลิปนี้มีคำตอบ