EP.1 มัดรวม! เทคนิคการสอบเทียบ ครบทุกด้าน ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Infant Incubator)

มัดรวม! เทคนิคการสอบเทียบ ครบทุกด้าน ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Infant Incubator) เราจะมาเจาะลึกเทคนิคการสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด หรือ Infant Incubator ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ใช้สําหรับควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารก โดยเฉพาะที่มีน้ําหนักตัวน้อยคลอดก่อนกําหนด หรือป่วย
CLC ให้บริการสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด หรือ Infant Incubator ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก ANAB

สามารถดูรายละเอียด Scope การสอบเทียบได้ที่นี่ คลิก : https://bit.ly/3tiELAM