ใบรับรอง

ปัจจุบัน Calibration Laboratory Co ., LTD. ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) และจาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานสอบเทียบที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ในแต่ละสาขาการวัด เพื่อให้การสอบเทียบมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง 9 ห้องปฏิบัติการดังนี้ คือ

  1. ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ
  2. ห้องปฏิบัติการมิติ
  3. ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิและความชื้น
  4. ห้องปฏิบัติการแรงบิดและแรง
  5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
  6. ห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง
  7. ห้องปฏิบัติการเครื่องแก้วและเคมี
  8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
  9. ห้องปฏิบัติการอัตราการไหล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด