รับสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล flow meter บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด มีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล flow meter ทั้งใน (In-house flow meter calibration service) และนอกสถานที่ (On-site flow meter calibration service) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact us

In House Download Services Request form

No. Nomenclature Capability
1 Flow Transmitter (Simmulation) 4 - 20 mA
2 Flow Switch 0 - 5 GPM, 0 - 30 LPM
3 Liquid Flow Meter 5 - 2500 L/min
4 Liquid Flow Meter with Indicator 5 - 2500 L/min
5 Gas Flow Meter 0 - 75 L/min
6 Anemometer 0 - 9000 ft/min, 0 - 45 m/s
7 Purge Meter 0 - 30 L/min
8 Flow Switch 0 - 30 L/min
9 Rotameter 5 - 2500 L/min
10 Flow Transmitter 5 - 2500 L/min
11 Feed Pump 0 - 55 kg
12 Ultrasonic Flow Meter 0 - 2500 L/min
13 Rota flow meter 5 - 2500 L/min
14 Votex Flow meter 5 - 2500 L/min
15 Mass Flow Meter 0 - 55 kg

On Site Download Services Request form

No. Nomenclature Capability
1 Flow Transmitter (Simmulation) 4 - 20 mA
2 Flow Switch 0 - 5 GPM, 0 - 30 LPM
3 Liquid Flow Meter 5 - 2500 L/min
4 Liquid Flow Meter with Indicator 5 - 2500 L/min
5 Gas Flow Meter 0 - 30 L/min
6 Flow Switch 0 - 30 L/min
7 Rotameter 5 - 2500 L/min
8 Flow Transmitter 5 - 2500 L/min
9 Feed Pump 0 - 55 kg
10 Rota flow meter 5 - 2500 L/min
11 Votex Flow meter 5 - 2500 L/min
12 Mass Flow Meter 0 - 55 kg
13 Purge Meter 0 - 30 L/min