ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564  บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำปีเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเอง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเอง

              

 

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงานที่จะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

     

 

 

คลิกเลย!!