คุณลักษณะของ Process Calibrator ในการเป็นเครื่องมือวัดค่าอะไรได้บ้าง

เครื่องมือวัด,F-754_22a_2_1500x1000เครื่องมือวัด Process Calibrator หรือ Multifunction Process Calibrator ,สอบเทียบเครื่องมือ,สอบเทียบเครื่องมือวัด,บริษัทสอบเทียบ,บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

PROCESS CALIBRATOR

เครื่องมือวัด Process Calibrator หรือ Multifunction Process Calibrator เป็นเครื่องมือวัดค่าและกำเนิดสัญญาณสำหรับการสอบเทียบอเนกประสงค์ เครื่องมือวัด นี้สามารถวัดและกำเนิดสัญญาณได้หลายพารามิเตอร์และให้ผลลัพธ์ที่อ่านค่าหรือตีความได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาและปัญหาการสอบเทียบในกระบวนการผลิตจากการใช้เครื่องมือสอบเทียบหลายแบบหลายรุ่นทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้ และยังสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสอบเทียบที่ Site งานได้อีกด้วย

คุณลักษณะของ Process Calibrator ในการเป็นเครื่องมือวัดค่า

 • วัดค่าอุณหภูมิจาก Thermocouple (Type R, S, K, E, J, T, N, B)
 • วัดค่าอุณหภูมิจาก Resistance Temperature Detector (Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500, Cu10, Cu50)
 • วัดค่าแรงดันไฟ DC
 • กระแสไฟ DC
 • ความต้านทานไฟฟ้า
 • ความต่อเนื่องแบบมีเสียง
 • ความถี่
 • สวิทช์

 

คุณลักษณะของ Process Calibrator ในการเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ

 • กำเนิดสัญญาณสำหรับสอบเทียบค่าอุณหภูมิของเทอร์โมคัพเปิ้ล (Thermocouple )Type R, S, K, E, J, T, N, B)
 • กำเนิดสัญญาณสำหรับสอบเทียบค่าอุณหภูมิของ Resistance Temperature Detector (Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500, Cu10, Cu50),
 • แหล่งกำเนิดแรงดันไฟ DC
 • แหล่งกำเนิดกระแสไฟ DC
 • แหล่งกำเนิดความต้านทานไฟฟ้า
 • แหล่งกำเนิดความต่อเนื่องแบบมีเสียง
 • แหล่งกำเนิดความถี่
 • แหล่งกำเนิดสวิทช์
 • แหล่งกำเนิด Pulse และ Loop

การสอบเทียบ เครื่องมือวัด และบำรุงรักษา Process Calibrator

 1. มีการกำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือ ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
 2. ควรจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัด ได้แก่ บันทึกเครื่องมือ วิธีการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่สามารถยืนยันการวัดว่าถูกต้องและสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ (SI Units) เอกสารเหล่านี้จะเป็นประจักษ์พยานของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ทั้งที่เกิดมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต
 3. การ สอบเทียบเครื่องมือวัด จะต้องทำก่อนนำมาติดตั้งเพื่อใช้งาน และกำหนดช่วงระยะเวลาความถี่ในการสอบเทียบ เช่น ทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน การบำรุงรักษา และคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ เป็นต้น
 4. แม้จะมีการ สอบเทียบเครื่องมือวัด แล้ว ผลการวัดก็ยังมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอ สิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงอยู่คือ ระบบการวัดจะต้องมีความถูกต้องมากกว่าความถูกต้องที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ที่นำมาวัด ตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไป รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานเสมอ (Daily Check)
 5. ควรเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถ (Accredit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

มีหน่วยวัดอะไรบ้าง Process Calibrator ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมสอบเทียบได้ในแทบทุกงาน Process Calibrator จะจ่ายและวัดค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการเกือบทุก Process บันทึกเอกสารเป็น Version ต่างๆ รวมถึงบันทึกผลลัพธ์ในตัวครื่องและดึงข้อมูลออกมาได้ รองรับการทำงานของเครื่องมือหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสัญญาณ การจำลองสัญญาณและการวัดแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบได้ทุกหน่วยการวัดของเครื่องมือเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบได้ครอบคลุมทุกหน่วยการวัดที่กล่าวมาข้างต้นและได้รับการรับรอง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) และจาก  ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปแบบ In Lab และ Onsite เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยขอบข่ายการวัดสามารถสอบเทียบได้
ด้วยวิธีการ Direct Measurement with Multi Product Calibrator

ผู้เขียน Keaw VIP

 

 

บริการสอบเทียบด้าน Electrical

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา