หลักการเลือกใช้ Temperature Transmitter

Temperature Transmitter,สอบเทียบเครื่องมือวัด

Transmitter

Transmitter คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรือ เครื่องมือแปลงค่ามาตรฐาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรม เนื่องจากในอุตสาหกรรมนั้นมีการติดตั้งระบบควบคุมต่างๆมากมายจึงจำเป็นต้องติดตั้งTransmitter หรือตัวแปลงค่ามาตรฐานอยู่ในระบบควบคุมต่างๆ เพราะในระบบควบคุมต่างๆในอุตสาหกรรมนั้นมีการต่อพ่วงกันเป็นระบบ และแน่นอนอุปกรณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมี การรับและส่งสัณญาณกันในรูปแบบของ Analog  ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดค่ามาตรฐานการวัดในรูปแบบของ Analogให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมต่างๆได้ยึดถือและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้มาตรฐานเดียวกันเป็นสากล

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Transmitter ที่ใช้วัดอุณภูมิ หรือเรียกกันว่า ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ
Temperature Transmitter คือ เครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้วัดค่าอุณภูมิ โดยจะใช้การแปลงค่าสัญญาณจากตัวเซนเซอร์โดยจะมีสัญญาณการวัดเป็นแบบมาตรฐาน ที่มีลักษณะ
เป็น 4-20 mA , 1-5 VDC ,   โดยจะมีเซนเซอร์ที่ใช้วัดได้หลากหลายรูปแบบ แต่ในอุตสาหกรรมมักนิยมใช้ในรูปแบบ RTD , Thermocouple เป็นหลัก

4-20mA หรือการส่งสัณญาณในรูปแบบของกระแสตรง (DC Current)

โดยจะทำความเข้าใจง่ายๆคือ เมื่อวัดค่าเป็น 0% ค่าก็จะเท่ากับ 4 mA และถ้าหากวัดได้ที่ 100% ก็เท่ากับ 20 mA นั้นเอง โดยค่าที่วัดได้ที่อยู่ในช่วง 0-100% ก็จะสัมพันธ์เชิงเส้นกับกระแส 4-20 mA

 1-5 VDC หรือการส่งสัณญาณในรูปแบบของแรงดันไฟฟ้า (DC Voltage)

โดยจะทำความเข้าใจง่ายๆคือ เมื่อวัดค่าเป็น 0% ค่าก็จะเท่ากับ 1 VDC และถ้าหากวัดได้ที่ 100% ก็เท่ากับ 5 VDC นั้นเอง แต่การใช้การวัดค่าในรูปแบบแรงดันไฟฟ้านั้นจะไม่เหมาะกับการที่ต้องต่อสัญญาณระยะไกล เนื่องจากความต้านทานของสายสัญญาณจะส่งผลให้มีความคลาดเคลื่อนอ่านค่าผิดถูกค่อนข้างสูง และอาจมีการรบกวนจากสัญญาณอื่นๆได้ง่าย เพราะฉะนั้นการวัดค่าในรูปแบบของแรงดันไฟฟ้านั้นจึงมีความเหมาะสมกับการติดตั้งและส่งสัญญาณระยะใกล้เท่านั้น

 

  • RTD หรือ Resistance Temperature Detector คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดอุณภูมืในรูปแบบ ที่ใช้วัดออกมาแป็นค่าความต้านทานและจะมีการคำนวณและเปลี่ยนแปลงค่าให้เป็นอุณภูมิที่วัดออกมาได้ โดยหลังจากที่ใช้ต่อเข้ากับ Temperature Transmitter และวัดค่าความต้านทานเสร็จแล้วก็จะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าอุณภูมิและจะแสดงผลไปยังอุปกรณ์นั้นเอง
  • Thermocouple คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะที่เป็นเซนเซอร์วัดอุณภูมิ โดยจะมีหลักการทำงาน ที่ใช้วัดค่าเป็นสัณญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยจะมีโลหะต่างชนิดกันมาเชื่อมต่อที่ปลายอีกข้างหนึ่ง เมื่อเกิดอุณภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที้ปลายโลหะของแต่ล่ะข้างเกิดขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์เข้ากับตัว Temperature Transmitter ตัวอุปกรณ์ก็จะมีการคำนวณและแปลงจาดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ออกมาเป็นอุณภูมิและแสดงผลไปที่อุปกรณ์นั้นเอง

หลักการพิจารณาในการเลือกใช้งานทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ เบื้องต้น

  1. จุดประสงค์ในการใช้งานว่าต้องการติดตั้งแบบไหน ระยะของสายสัญญาณในการติดตั้งก็มีส่วนสำคัญในการเลือกใช้งาน
  2. การติดตั้งของ Transmitter หน้างานเป็นแบบไหน ติดตั้งแบบใดจึงเหมาะสม
  3. สัญญาณ Output ที่ต้องการเป็นแบบไหน
  4. ย่านการใช้งาน (Range)ความแม่นยำ (Accuracy)เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การใช้งานได้สูงสุด

วิธีการดูแลรักษา

  1. ควรศึกษาคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งให้ครบถ้วนก่อนติดตั้งเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้สูงสุดและป้องกันการเสียหายในการติดตั้ง
  2. ควรตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อและหน้าสัมผัสให้คงมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  3. ควรมีการสอบเทียบ (Calibration) ตัว Transmitter ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อยปีละ1ครั้ง เพื่อทางผู้ใช้งานจะได้ทราบถึงความแม่นยำหรือความคลาดเคลื่อนของตัว ธTransmitter อยู่เสมอ

บทความนี้นำเสนอเป็นเพียงการแค่ใช้งานของ ตัวอุปกรณ์ Transmitter ที่นำมาใช้และติดตั้งกับการใช้งานที่ต้องการวัดอุณภูมิเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ เพราะในการใช้งาน Transmitter ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีการใช้งานของ อุปกรณ์ Transmitter อีกหลากหลายรูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย

 

ผู้เขียน THM Melo