Thermal Imager คืออะไร

THERMAL IMAGER

Thermal Imager, Thermal Imaging Camera,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องมือวัด, สอบเทียบเครื่องมือวัด

เครื่อง Thermal Imager คืออะไร

เครื่อง Thermal Imager หรือ Thermal Imaging Camera (กล้องถ่ายภาพความร้อน) เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุหรือชิ้นงาน โดย Thermal Imager จะอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรดที่ออกจากวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ และเป็นการวัดอุณหภูมิแบบพื้นที่ เพื่อความแม่นยำของเครื่องมือวัดจึงจำเป็นต้องส่ง สอบเทียบเครื่องมือวัด อยู่เสมอ

เครื่อง Thermal Imager ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  1. เลนส์ (Lens)
  2. ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด (Infrared Detector) หรือเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด (Infrared Sensor )
  3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit)
  4. ส่วนแสดงผล (Display)

หลักการทำงานของเครื่อง Thermal Imager  เป็นอย่างไร

หลักการทำงานของเครื่อง Thermal Imager  หรือ กล้องถ่ายความร้อน เริ่มต้นจาก เมื่อตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรดรับรังสีอินฟราเรด ที่แผ่ออกจากวัตถุหรือชิ้นงานเป้าหมาย ผ่านเลนส์ของเครื่อง Thermal Imager แล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ที่รับได้ให้อยู่ในรูปของสัญญานทางไฟฟ้า โดยรังสีอินฟาเรดที่ตัวตรวจรับไปนั้นประกอบด้วยรังสีที่วัตถุเป้าหมายแผ่ออกมารวมกับรังสีที่แผ่จากวัตถุอื่นหรือสิ่งแวดล้อมสะท้อนออกจากผิวของวัตถุเป้าหมาย จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำไปแสดงที่ตัวแสดงผล ซึงอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลข สี หรือกราฟ หรือสามารถแสดงผลออกมาได้ทั้ง 3 รูปแบบ

Thermal Imager, Thermal Imaging Camera,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องมือวัด, สอบเทียบเครื่องมือวัด

กล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบด้วยเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรดหลายตัว แต่ละตัวแสดงผลออกมาในรูปแบบของสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิของจุดนั้นๆ โดยทั่วไป สีแดงแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและสีน้ำเงินแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือโทนสีสว่างแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง และโทนสีมืดแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ผลของแต่ละจุดที่ได้จากเซนเซอร์แต่ละตัว เมื่อนำมารวมกันจะประกอบขึ้นเป็นภาพ เรียกว่า “ภาพถ่ายความร้อน (Thermal Image) ” ซึ่งการแปลงรังสีอินฟราเรดที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ให้อยู่ในหน่วยของอุณหภูมิอาศัยกฏของ Planck (Planck’s law) และ กฎของ Stefan-Boltzmann (Stefan-Boltzman’s law)

CLC สามารถสอบเทียบเครื่อง Thermal Imager ได้ที่ Range เท่าใดบ้าง

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO., LTD) หรือ CLC สามารถแคลิเบรท (Calibrate) หรือสอบเทียบเครื่องมือวัด Thermal Imager ได้ที่ Range (-40) – 1200 องศาเซลเซียส โดยใช้ Standard คือเครื่อง Infrared Calibrator ทำอุณหภูมิและแสดงผลเทียบกับเครื่อง Thermal Imager โดยวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดจะใกล้เคียงกับเครื่อง Infrared Thermometer ทั่วไป ตามตัวอย่างรูปที่ 1 และ ตัวอย่างรูปที่ 2

Thermal Imager, Thermal Imaging Camera,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องมือวัด, สอบเทียบเครื่องมือวัด

ตัวอย่างรูปที่ 1

Thermal Imager, Thermal Imaging Camera,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องมือวัด, สอบเทียบเครื่องมือวัด

ตัวอย่างรูปที่ 2

การเตรียมเครื่องมือส่ง กล้องถ่ายภาพความร้อน มาสอบเทียบกับทาง CLC ต้องทำอย่างไร

  1. ควรตรวจเช็คจุดสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ใกล้เคียงกับช่วงการใช้งานมากที่สุด และให้ครอบคลุมกับช่วงที่ใช้งานจริงที่สุด
  2. ควรมีการกำหนดค่าเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือ (MPE) เพื่อใช้ในการตัดสินในการใช้เครื่องมือ
  3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องมือ เช่น การแตกร้าว บิ่น หัก
  4. ตรวจเช็ครอยขีดสเกลของเครื่องมือให้ชัดเจน
  5. ทำความสะอาดเครื่องมือเบื้องต้น
  6. ห่อเครื่องมือด้วยวัสดุกันกระแทกและบรรจุลงในกล่องภาชนะ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) และจาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานสอบเทียบที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ในแต่ละสาขาการวัด เพื่อให้การสอบเทียบมีคุณภาพ

 

ผู้เขียน ลูกคิด

 

 

 

Oven คืออะไร?? แล้วทำไมเราจึงต้องสอบเทียบ

บริการ สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา