การเลือกใช้ Accuracy ของเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ความถูกต้องของเครื่องมือวัดไฟฟ้า (Accuracy of a measurement instrument)

หากเราพูดถึง เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ในด้านของความถูกต้องของค่าที่วัดได้ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงค่า Accuracy ซึ่ง Accuracy คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดที่จะให้ผลการวัดเข้าใกล้ค่าจริง

ตัวอย่าง  Accuracy จาก Specification ของเครื่องมือ

  1. (…) % of Full Scale
  2. (…) % of Range
  3. (…) % of indication
  4. (…) % of  span
  5. (…) % of reading
  6. (…) % of reading + (…) % of range
  7. (…) % of reading + (…) digit
  8. (…) ppm of reading + (…) ppm of range                                                                                                                                                    

เช่น Digital Multimeter   ฟั่งชั่น DCV   Range 1000 V  Resolution 0.1 V มี Accuracy  0.1 % of reading +2digit

Accuracy = ± (0.1/100 ×1000) +0.2 V

                = ±1.2 V

เช่น Digital Multimeter ฟั่งชั่น DCV   Range 1000 V   มี Accuracy  0.0045 % of reading + 0.0010 % of range

Accuracy =  ± (0.0045/100 ×1000) + (0.0010/100 ×1000) 

                =  ±0.055V

เช่น Digital Multimeter   ฟั่งชั่น DCV   Range 1000 V   มี Accuracy  10 ppm of reading +0.2 ppm of full scale

Accuracy = ±(10/1000000  ×1000)  + (0.2/1000000  ×1000) 

                = ±0.0102 V

การเลือกใช้ Accuracy ของเครื่องมือวัด ควรเลือกจาก Specification ที่คู่มือของเครื่องมือตัวนั้นๆ  ไม่ควรเลือกจาก Best Accuracy

ผู้เขียน Switch_24