เซนเซอร์อาร์ทีดี (RTDs) ชนิดลวดพันรอบแกน (Wire-wound elements)

RTDs (เซนเซอร์อาร์ทีดี)ชนิดลวดพันรอบแกน (wire-wound elements) 

ซนเซอร์อาร์ทีดี (RTDs) ชนิดลวดพันรอบแกน (Wire-wound elements)

เป็นอาร์ทีดี(RTDs)ชนิดที่มีความแม่นยำสูงมาก โดยเฉพาะกับช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดที่เอื้อต่อการเกิดเสถียรภาพเชิงกลและการขยายตัวของลวด เพื่อลดความเครียดและค่าดริฟท์ที่จะเกิดขึ้น

RTDs (เซนเซอร์อาร์ทีดี)ชนิดลวดพันรอบแกน (wire-wound elements) 

ทั้งนี้ขดลวดที่ใช้วัดอุณหภูมิจะพันรอบแกนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งอาจมีรูปร่างของแกนแบนหรือกลมก็ได้ โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของแกนจะต้องใกล้เคียงและสัมพันธ์กับลวดเพื่อลดความเครียดเชิงกลที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความเครียดจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดลวดที่ใช้วัดอุณหภูมิจะเชื่อมต่อกับลวดขนาดเส้นใหญ่กว่า ซึ่งมักเป็นลวดที่มีองค์ประกอบตะกั่วที่มีความเข้ากันได้กับลวดที่ใช้วัดอุณหภูมิเพื่อไม่ให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าขึ้น แล้วส่งผลต่อการวัดค่าที่คลาดเคลื่อนไปจากค่าจริง

สำหรับเซนเซอร์อาร์ทีดี (RTDs) ชนิดลวดพันรอบแกน (Wire-wound elements) นี้สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุด 660 องศาเซลเซียส