Volumetric Flask สอบเทียบอย่างไร?

Volumetric Flask คือ เครื่องแก้วที่ใช้ในการวัดปริมาณของเหลว หรือใช้เตรียมสารละลายมาตรฐาน เมื่อเครื่องมือ ใช้ไปแล้วนานๆ จะมีผลต่อความถูกต้องของเครื่องแก้ว เช่น การนำ Volumetric Flask ไปอบความร้อนเพราะอุณหภูมิ ส่งผลต่อปริมาตรเครื่องแก้วโดยตรง หรือ แม้แต่รอยขีดข่วนต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่มีผลต่อปริมาตร เพราะฉะนั้นเราจึงควรสอบเทียบอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตจากการใช้งาน Volumetric Flask จะถูกต้อง ตรงตามสูตร และเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด คลิปนี้จะบอกขั้นตอนการทำความสะอาด Volumetric Flask ก่อนที่จะสอบเทียบว่าล้างอย่างไรไม่ให้มีสารตกค้าง และเทคนิคการสอบเทียบ Volumetric Flask ตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017